مراحل ریست سان روف سورنتو 2016

 

 

1- سوییچ را باز کرده و سان روف را کاملا ببندید.

2- سوییچ سان روف را رها کنید.

3- سوییچ بستن را فشرده و بیش از 10 ثانیه نگهدارید تا سان روف به طور کامل بسته شده و عقب باز گردد.

4- سپس سان روف به اسن صورت عمل خواهد کرد :

                  .........شیشه باز شده و سپس در موقعیت شیب قرار خواهد گرفت.

5- سوییچ سان روف را رها کنید.

6- سوییچ بستن را مجددا ظرف مدت 5 ثانیه فشرده و نگهدارید تا سان روف طبق الگوی زیر عمل کند :

                 ............شیشه بسته شده .........شیشه باز شده.........شیشه بسته می شود.

7- سوییچ را رها کنید.

8- ریست انجام شده است.

 

Resetting the Panorama Sunroof

 
Turn the ignition key to the ON position and then close the panoramaroof completely.
 
Release the panoramaroof control lever.
 
Press and hold the CLOSE button for more than 10 seconds until the sunroof fully closed and then recovered slightly.
 
Then, the panorama sunroof operates as follows:
Blind open → Glass tilt up
 
Release the panoramaroof control lever.
 
Press and hold the CLOSE button once again within 5 seconds until the sunroof operates as follows:
Glass close → Glass open → Glass close
Then release the lever.

 

 
Reset procedure of panorama system is finished.